Jaarverslag WSN

Jaarlijks legt Woningstichting Nijkerk verantwoording af over haar prestaties. Dit doen we met een jaarverslag en jaarrekening aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.