Koersplan: woonoplossingen voor morgen

Onze droom: "Bij ons woon je in een fijne woning en een prettige buurt die aansluit bij je woonwensen en waar je je thuis voelt. “Ook als je op leeftijd bent, een beperking of een zorgvraag hebt, kun je bij ons prettig en zelfstandig wonen. De buurt biedt een plek voor een brede groep mensen uit de samenleving."

Sneller woningen toevoegen
De wooncrisis voelen we ook in Nijkerk. Er zijn lange wachtlijsten voor een huurwoning. Een op de vijf woningen verloten we. Daar komen soms wel 1.000 reacties op. We zien dat jongeren tot 25 jaar het lastig hebben op de woningmarkt. Ook knelt het bij woningzoekenden in de categorie 25-34 jaar, de laagste inkomens in het algemeen, huishoudens in het lagere middensegment en bij mensen die met spoed een woning nodig hebben. In de woonvisie 2020 van de gemeente Nijkerk staat de ambitie om van 25% sociaal te groeien naar een sociale voorraad van 35%. Die ambitie onderschrijven we, maar de realisatie mag nog veel sneller naar onze zin. Daarvoor zijn meer passende locaties om te bouwen noodzakelijk.

Met onze 'opstapwoningen’ en ‘flexwoningen’ zijn we er de afgelopen jaren in geslaagd om een beetje druk van de ketel te halen. Daarin lopen we voorop in Nederland, iets waar we trots op zijn. Tegelijkertijd weten we ook dat flexwoningen geen structurele oplossing zijn voor het woningtekort op langere termijn. Er moeten meer woningen bij en het bouwtempo moet omhoog. Daar hebben we de gemeente en marktpartijen bij nodig. Ook is het noodzakelijk te kijken naar de mogelijkheden van onze bestaande voorraad, bijvoorbeeld door het optoppen of splitsen van woningen.

We stemmen onze investeringscapaciteit regionaal af, waarbij we de focus leggen op de gemeente Nijkerk. Onze ambitie is om tot en met 2027 een flink aantal sociale nieuwbouwwoningen, middenhuur woningen en tijdelijke woningen toe te voegen. We leveren voor elk plan dat bij de gemeente binnenkomt voor nieuwbouw of transformatie graag 35% sociale huur en indien gewenst meer. Daarnaast zetten we erop in dat 10% van ons woningbezit verhuurd wordt in de middenhuur.

Wonen in de wijken van de toekomst
Woningen staan er voor de langere termijn. Bij nieuwbouw en herontwikkeling hebben we de kans om de wijken en locaties van de toekomst in te richten. We denken dus samen met de gemeente, ontwikkelaars en bewoners goed na over hoe die wijken er dan uit moeten zien, zodat ze duurzaam, evenwichtig in opbouw, leefbaar en toekomstbestendig zijn.

Woningen waarin de mens centraal staat
We willen invloed hebben op het woonproduct dat er komt. Daarvoor willen we harde afspraken maken met ontwikkelaars en de gemeente aan de voorkant van het ontwikkelproces én gedurende het ontwikkelproces van woningen deze afspraken blijven toetsen. De mens en zijn woonbehoefte staan centraal in dat proces. Met andere woorden: we willen niet zomaar stenen stapelen, maar woningen en woningtypen realiseren waar mensen zich thuis voelen en prettig en zelfstandig kunnen wonen. Nu en in de toekomst.

Verkoop als ondersteuning van de volkshuisvesting
Verkoop is essentieel om middelen voor nieuwe investeringen vrij te spelen. We verkopen nooit zomaar. Het verkopen van woningen dient altijd een volkshuisvestelijk belang. We geven daarbij voorrang aan doorstromende sociale huurders. We stimuleren de doorstroming, bieden middeninkomens een kans op de woningmarkt en bevorderen een goede mix in de buurten.

Nieuwe woonvormen
We willen een diversiteit aan woningen bieden in type, oppervlakte, uitrusting en samenlevingsvorm. We blijven ons inzetten voor nieuwe woonvormen die het wonen en samenleven van de toekomst ondersteunen. Dat doen we in nieuwbouw en in onze bestaande woningvoorraad. Zoals een ‘Thuishuis’ voor senioren, een ‘meergeneratiehofje’ waar mensen steun aan elkaar hebben of het ‘Vriendenhuis’, waarin vrienden met elkaar samenwonen. Dit willen we realiseren door samen met partners op een andere manier te zoeken naar oplossingen voor het woningtekort. Wij kijken creatief en nieuwsgierig naar volkshuisvestelijke mogelijkheden en vernieuwende woonoplossingen.

Inspelen op de vergrijzing
De landelijke trend van vergrijzing speelt ook in Nijkerk. Tot 2035 zien we een stijging van het aantal huishoudens van 65 jaar en ouder. Het aantal 65-plussers groeit van 18,3 naar 24,6 procent in 2035. Dit stelt eisen aan de toegankelijkheid van woningen en beschikbaarheid van voorzieningen in de nabijheid. Daarnaast bestaat het risico van vereenzaming en niet mee kunnen doen met de samenleving. Als er zorg nodig is, dan vindt die zoveel mogelijk thuis plaats. Ouderen verhuizen niet meer naar een instelling en het informele netwerk zal een deel van de traditionele zorg moeten vervangen. Opgave is om voldoende passende (levensloopbestendige) woningen te bieden met geschikte zorg door zorgverleners voor de diverse zorgbehoeftes. Ook willen we ons inzetten voor ‘Wonen met een plus’: het woonconcept waarin we samen met lokale partners zorgen voor wonen, zorg, diensten én ontmoeting vanuit een breed perspectief op gezondheid. Zodat mensen met behoud van eigen regie, langer zelfstandig kunnen wonen in goed welbevinden. Wij bieden de huisvesting om dat mogelijk te maken. De woonzorgvisie van de gemeente is daarvoor een belangrijke inspiratiebron.

Intramurale zorgwoningen
WSN heeft relatief veel intramurale zorgwoningen in haar bezit. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in uitbreiding van intramurale zorgwoningen voor cliënten van onze zorgpartners. De nieuwbouwprojecten die op dit moment lopen zetten we voort. We doen geen extra investeringen in nieuw intramuraal zorgvastgoed. Dit omdat we ook andere doelgroepen moeten bedienen, we een gezonde balans willen houden in onze woningportefeuille en omdat we een toenemende behoefte zien in het extramurale wonen met een plus.

Onze ambities

  • We bouwen 300 sociale en 50 middenhuur woningen.
  • We bouwen 250 tijdelijke woningen.
  • We verkopen 125 woningen.
  • We werken succesvol samen met gemeente en ontwikkelaars.
  • We versterken onze vastgoedsturing.
  • We verhuren 10% van onze woningen in de middenhuur (niet-DAEB).
  • In de nieuwbouw zetten we in op de levensloopbestendigheid van de woningen.
  • We bouwen 175 intramurale zorgeenheden.
  • We onderzoeken de mogelijkheden van de bestaande woningvoorraad.