Koersplan: betaalbaar en duurzaam wonen

Onze droom:
"Iedereen is zijn woonlasten de baas. Er is voldoende woningaanbod in het sociale en middeldure huursegment, waarbij huurders de woonlasten hebben die bij hen passen. We blijven volop inzetten op verduurzaming, wat een positief effect heeft op de woonlasten van onze huurders en het klimaat."

Door de gestegen inflatie en de hoge energieprijzen is er een groeiende groep huishoudens die moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. De woonlasten stijgen, wat de betaalbaarheid van het wonen bedreigt. Dat geldt voor de laagste inkomens, maar ook steeds vaker voor huishoudens met een middeninkomen. Een kostenstijging van € 10 euro per maand kan voor sommige mensen net de druppel zijn en geldzorgen brengen. Boodschappen en energie zijn duurder, er is vaak schaamte om hulp te vragen en sommige mensen kunnen er niet op eigen kracht uitkomen. Dat is een bron voor verdere problemen met gezondheid, welzijn, en het niet volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Daar maken wij ons zorgen over.

Verduurzamen met accent op besparen: iedereen een betaalbare energierekening
“Als je rood staat kun je niet groen denken.” Zo vertelde een van onze huurders tijdens de koffiegesprekken die we in de wijk voerden. Menigeen maakt zich zorgen over de hoge energierekening. Een goed geïsoleerde woning biedt comfort, beperkt je energieverbruik en het is ook nog goed voor de planeet. We zijn al op de goede weg met verduurzaming. We behoren tot de voorhoede van Nederland. Dat is geen reden om achterover te leunen, we willen voorop blijven lopen.

Zorgvuldig en doordacht verduurzamen met prioriteit in de bestaande voorraad
We zetten vol in om onze bestaande woningen te isoleren, zonnepanelen aan te brengen en vervolgens (hybride) warmtepompen te plaatsen. Die investeringen doen we zorgvuldig en doordacht. We geven voorrang aan investeringen in CO2-reductie die de stijging van de energielasten van onze huurders beperken. We denken goed na over wat het beste past in relatie tot kosten en opbrengsten met oog voor ontwikkelingen in de toekomst. Isolatie voeren we zonder huurverhoging uit. Bij nieuwbouw volgen we de kwaliteitseisen van het bouwbesluit, deze norm is al zeer duurzaam. Verder is onze nieuwbouw vanzelfsprekend aardgasloos. In de energietransitie trekken we nauw samen op met de gemeente.

Ondersteuning bij energiezuinig wonen
Je kan een woning vol techniek hebben, maar als huurders het niet goed gebruiken is de woning nog steeds niet energiezuinig. Onze huurders geven aan zeer geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden van zonnepanelen, maar ook hoe ze de installaties in hun woning optimaal kunnen gebruiken, hoe je goed ventileert, wat de voordelen zijn van elektrisch koken, hoe je energie bespaart. We zien duurzaamheid als een fysieke en sociale transitie, waarbij woning, energiebewustzijn en gedrag hand in hand gaan. De huurder staat in die transitie centraal. We bieden onze huurders ondersteuning bij energiezuinig wonen samen met onze partners. Als we werkzaamheden gaan uitvoeren aan woningen dan nemen we huurders daar tijdig in mee.

Eerste stappen in groen bouwen en onderhouden
Wat betreft het investeren in klimaatadaptatie, circulariteit en natuur inclusief bouwen, staan we nog aan het begin van de ontwikkelingen op dit gebied. We zien de meerwaarde zeker, maar hebben nog niet scherp wat daarin haalbaar is. De investeringen hierin wegen we af tegen andere investeringen. We verkennen met onze huurders en partners wat we kunnen betekenen op deze onderwerpen door middel van pilots.

We kijken naar het totale pakket van woonlasten inclusief energie
De afgelopen jaren waren we een van de goedkoopste verhuurders in de regio, dat is voor ons echter geen doel op zich. We vinden het belangrijk dat huurders de woonlasten hebben die bij hun inkomen en huishouden passen. Daarvoor zetten we maximaal in op verduurzaming om stijging van energielasten van huurders te beperken. We verkennen of we kunnen gaan sturen op woonlasten in plaats van huurlasten.

Maatwerk, vangnet en preventie
We passen maatwerk in huur toe als dit nodig is, bijvoorbeeld om te komen tot een goede mix in buurten, bij het stimuleren van doorstroming, of om een (tijdelijke) terugval in de inkomsten van de huurder te ondervangen. Samen met gemeente en partners in zorg en welzijn hebben we een vangnet voor huurders met (dreigende) betalingsproblemen. We blijven ons maximaal inzetten op preventie en vroegtijdig signaleren.

Onze ambities

  • In 2050 zijn onze woningen energieneutraal. We blijven koploper in duurzaamheid.
  • We verduurzamen 500 woningen toekomstbestendig (volgens “De Standaard”).
  • Eind 2027 hebben we (nagenoeg) geen E, F en G labels meer.
  • We doen samen met partners en huurders pilots op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en/of natuurinclusief bouwen.
  • We stimuleren groene en goed onderhouden tuinen.
  • Onze huurvoorraad met een huur tot € 575,03 (prijspeil 1 januari 2023) blijft tot en met 2027 minimaal constant.