Koersplan: betrokken gemeenschappen in fijne buurten

Onze droom:
"Bewoners wonen in fijne buurten. Ze kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Als er wat is lossen ze het samen op. WSN ondersteunt en is dichtbij."

De wijken waarin onze huurders wonen staan er goed bij. Wel zien we een toenemende kwetsbaarheid bij bepaalde groepen bewoners. Er zijn meer sociale problemen en onbegrepen gedrag, mensen die de taal niet spreken, mensen gaan minder zorgvuldig met hun woning om, hebben geen geld voor inrichting, vervuilen, onderhouden hun tuin niet, zorgen voor overlast. Het zijn nog geen grootstedelijke aantallen, maar we moeten er wel alert op zijn. Instromende bewoners hebben soms een andere leefstijl dan zittende wijkbewoners, waardoor verbinding achterblijft en een kloof dreigt.

Veerkracht op peil
Samen met bewoners en partners willen we de veerkracht van wijken op peil houden. In een veerkrachtige buurt is de gemeenschap sterk genoeg en zijn bewoners samen redzaam om verstoringen, zoals onveiligheid en overlast, op te vangen. Dat doen we door ontmoeting en binding met de buurt te stimuleren zodat er een gemeenschap van buren ontstaat die elkaar kent. We komen regelmatig in buurten en organiseren activiteiten, creëren extra contactmomenten met bewoners als we ergens groot onderhoud doen, en houden portiek en straatgesprekken. We ondersteunen inzet van huurders voor hun buurt en vragen hen om actief mee te denken en zich in te zetten.

Vangnet voor de wijk: zichtbaar en een heldere rolverdeling
Samen met partners in zorg en welzijn zorgen we voor een goed vangnet in de wijk voor kwetsbare bewoners en structureel sociaal beheer. Dat netwerk staat al, maar we moeten het wel onderhouden. Uitdaging is om vanuit een heldere rolverdeling soepel met elkaar te schakelen, zodat kwetsbare bewoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

In gesprek bij ongewenst gedrag
Wonen in een wijk betekent ook rekening houden met elkaar. We wijzen onze bewoners op goed huurdersgedrag, hebben een (sociaal) beheer dat zichtbaar en aanspreekbaar is en we stimuleren contact en ontmoeting. Als wijkbewoners elkaar niet kennen, ontstaat vaak onbegrip en dat helpt niet in het samenleven. We merken dat bewoners bij overlast vaak direct een beroep op ons als verhuurder doen. We ondersteunen en begeleiden wijkbewoners om daar zelf het gesprek over aan te gaan of buurtbemiddeling in te zetten. Bij structurele wantoestanden kijken we natuurlijk of we binnen de mogelijkheden die we hebben in kunnen grijpen.

 Sturen op evenwichtige wijken 
Door het passend toewijzen dreigt een concentratie van lagere inkomens in sommige wijken. Dat hoeft overigens niet tot problemen te leiden, maar we weten dat wijken met verschillende inkomensgroepen meer veerkracht hebben op de langere termijn. De meeste wijken in de gemeente Nijkerk zijn gelukkig divers samengesteld. Maar soms spelen er ook concentraties van problemen in een complex. Ons huur- & toewijzingsbeleid zetten we in om te komen tot een evenwichtige samenstelling van inkomensgroepen en draagkracht in complexen.

Volgen van de leefbaarheid en in contact zijn
Met onze eigen ‘Leefbaarheidsthermometer’ en ‘Veerkrachtmeting’ volgen we de leefbaarheid van wijken. Op basis hiervan formuleren we doelen en bekijken we of we deze ook halen. Uitkomsten van de metingen bespreken we met partners en bewoners. Het huurderspanel blijven we voortzetten. Het is van grote toegevoegde waarde en een fijne manier om met huurders in contact te komen en te luisteren naar de mening van de huurder op een specifiek thema.

Onze ambities

  • De veerkracht (zelfredzaamheid) van onze buurten blijft op peil. We monitoren of we onze doelen halen met inzet van de Leefbaarheidsthermometer en Veerkrachtmeting.
  • Met actief sociaal beheer ondersteunen we onze huurders zodat zij zelf in actie komen bij ongewenste situaties.
  • Bij nieuwbouw en in de bestaande voorraad benutten we kansen om ontmoetingsplekken te realiseren.
  • We gaan op verschillende manieren in gesprek met huurders, zoals bijvoorbeeld in een huurderspanel.